Tiên Đế Qui Lai Chapter 8, next Tiên Đế Qui Lai Chapter 9

Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta". , Chapter 8

Tiên Đế Qui Lai

/ Chapter 8
Báo chương lỗi
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai
Tiên Đế Qui Lai

Tiên Đế Qui Lai

/ Chapter 8
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508