Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng [Chapter 8A] Next [Chapter 9A]

Tướng nước Hàn là đại tướng quân Tây Nhung được tin thủ hạ bị Hồng Bào Sát Thủ (Doanh Chính) giết, đại nộ ra lệnh cho thuộc hạ Yêu Ma Quỷ Quái chặt đầu Doanh Chính.Trong Cung thì Lã Bất Vi và Võ Hoàng Gia Thành Giao ở thế chống đối, Thành Giao muốn ra ngoài tìm cứu Doanh Chính, nhưng bị Lã Bất Vi cự tuyệt, nên rút đao của tiên hoàng Thiên Hoàng Hỏa Võ Đao đuổi giết.Doanh Chính muốn thực hiện lời hứa của tiên phụ cứu dân vùng núi thì bị quân Hàn đuổi giết., Chapter 8A

Báo chương lỗi
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508 6 thang