Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm) Chapter 1: Xác sống tan chảy, next Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm) Chapter 2

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh. , Chapter 1: Xác sống tan chảy

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

/ Chapter 1: Xác sống tan chảy
Báo chương lỗi
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

/ Chapter 1: Xác sống tan chảy
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508