Đổ Hiệp Truyền Kỳ Chapter 6, next Đổ Hiệp Truyền Kỳ Chapter 7

Trần Đao Tử, đệ tử đầu tiên của Thần Bài Cao Tuấn, nổi tiếng hiệp nghĩa, kỹ thuật cờ bạc đứng thứ hai chỉ kém mỗi sư phụ, được mọi người tôn xưng Đổ Hiệp. Sau khi Thần Bài và Đổ Thánh qui ẩn, mọi sự nghiệp đều do một mình Đổ Hiệp gánh vác, trong tập này là đối đầu với Đông Dương Đổ Soái đến từ Nhật Bản. , Chapter 6

Báo chương lỗi
Đổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền KỳĐổ Hiệp Truyền Kỳ
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508