Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chapter 232, next Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chapter 233

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin. Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường! Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư! Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư.., Chapter 232

Báo chương lỗi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1508